Session 06: Lokale miljø- og energistrategier

Lokale:
Tidspunkt: 23. Nov 2015 13:00-15:30

Lokale miljø- og energistrategier - resumé af session

Sessionen fokuserede på forskellige aspekter. Kan lokale processer opskaleres til bæredygtig omstilling mere generelt? Det kræver tilnærmelser både nedefra og op og oppefra og ned. Økosamfund og netværk mellem disse viser måske vejen frem. Økosamfundene viser at man med ændret adfærd kan præstere langt bedre end samfundet generelt når det drejer sig om energiforbrug. I Holland har netværk mellem flere økosamfund skabt modeller, der forbedrer miljø, sociale forhold og derved også i et vist omfang bidrager til at nedbringe offentlige omkostninger til disse opgaver. Sessionens indlæg og diskussioner illustrerede problematikker omkring hvordan lokale initiativer kan bidrage at udvikle et mere bæredygtigt samfund på nationalt plan.

Lokale processers bidrag til større omstillinger – fra nicher til regime

  • Hvordan kan erfaringer fra lokale processer til bæredygtig omstilling bringes videre, kan der skabes en dynamik for kobling til nationale og transnationale bevægelser.
  • Hvordan kan reguleringen højt i oppe i planlægningshierarkiet blive bedre til at agere i forhold til og gøre brug af erfaringerne fra den lokale kontekst.

Alternative samfund

  • Danmark er det land i verden der har flest økosamfund ifht landets befolkning.
  • En undersøgelse fra 2009 viser, at CO2-udledningen pr. person i tre danske økosamfund er 60% lavere end det danske gennemsnit på områderne varme, transport, vand, el og forbrug. Den lavere belastning skyldes både tekniske energiløsninger, en lokalisering af arbejdsliv, boliger og indkøb der reducerer transportbehov, men også i høj grad alternative livsstilsforme.
  • Der kan trækkes erfaringer fra en række af de processer der er omkring etablering af eksperimenter med alternative samfund, om end det enkelte samfund ikke nødvendigvis tjener som specifik vision for udviklingen af hele samfundet.

Netværk

  • I Holland har man skabt netværk af netværk der omhandler, reparationskaféer, delesystemer for haver, mad, arbejdskraft. Mange af disse initiativer fungerer uden valuta og er i stedet båret af den individuelle glæde ved at give til andre mennesker – et altruistisk grundprincip.
  • Deleaktiviteterne imødekommer samtidig et behov for kommunale besparelser fordi der er menneskelige ressourcer samlet i disse netværk. De lokale initiativer bidrager til at der opbygges et samfund af overskud.

Teknologi eller adfærd

Erfaringer fra en række kommunale projekter peger på, at der ligger en række adfærdsmæssigt relaterede potentialer, som kan realiseres uden deciderede teknologiske forbedringer. Det er derfor muligt at nå et lavere impact uden at hverken nedsætte efterspørgslen, levestandarden eller belastningen fra specifikke teknologier, som det ellers foreskrives i IPAT modellen.

Vedholdenhed

Erfaringer med lokale klimaambassadører peger på, at de er væsentlige for at fastholde borgerne i lokale bæredygtighedsprojekter. Det tager et stykke tid at forandre vaner og rutiner hos borgere, og hvis disse ændringer skal være varige ud over en afgrænset indsats er det vigtigt, at der er nogen til langsigtet at fastholde mål og strategier i indsatsen. Klimaambassadører kan være forskellige typer af medarbejder og også for eksempel skraldemænd, der har en stærk kontaktflade til borgerne i deres daglige arbejde.