Session 05: Innovationspolitik, miljø og beskæftigelse

Lokale:
Tidspunkt: 23. Nov 2015 13:00-15:30

Innovation, vækst og beskæftigelse - resumé af session

Mest centralt i denne session stod diskussionen om forholdet mellem vækst og miljøforbedringer. Yderpunkterne tegnes mellem to udsagn: Der skal være vækst før der er ”råd til” miljøforbedringer og bæredygtig omstilling, eller: Det er karakteren af den hidtidige vækst, der er problemet, hvorfor bæredygtighed er en forudsætning for ny udvikling. Et andet hovedpunkt var spørgsmålet om vægtningen mellem teknologiske løsninger og ændringer i de samfundsmæssige rammebetingelser.

Samtidig stod det også klart, at både investeringer, innovation og satsning på beskæftigelse er nødvendige for en bæredygtig udvikling. Men hvilke investeringer, hvilke innovationer og hvilken form for beskæftigelse udgør den politiske kerneudfordring for en bæredygtig omstilling. Flere oplæg og diskussioner kredsede om betydningen af politik og offentlig regulering. Det stod klart, at det er gift for bæredygtig omstilling at politikker er labile, f.eks. når tilskudsordninger og regulering af markeder for grøn teknologi pludselig ændres eller fjernes. Investorerne betragter dette som en stor risiko til skade for finansieringsgrundlaget for grønne innovationer. Skiftende politikker på miljøområdet skaber også tvivl om, hvorvidt man kan kalde Danmark foregangsland og hvorvidt modellen med en ambitiøs miljøregulering, der skaber et hjemmemarked for miljøteknologi, der senere er grundlag for eksport, overhovedet virker mere. Samtidig er det også meget tydeligt, at der er centrale og store sektorer i den danske økonomi, som støtter og støtte af en bæredygtig omstilling, så en af de nødvendige prioriteringer er at fremme de områder, hvor indstrien er på forkant med miljø- og energiteknologier og de dele af infrastrukturen, som trækker på og støtter udviklingen af disse sektorer. Nedenfor er nogle hovedpunkter fra dialogen sammenfattet.

Vækst i forhold til miljøforbedringer

 • Indlejret i den grønne realisme er en forventning om at skabe vækst for herefter at have råd til miljøhensyn.
 • Vækstraten falder – kan hensygnende økonomisk vækst løse de miljøproblemer væksten har skabt betyder det for miljøet-
 • Selvom der er grønne investeringsmuligheder har kapitalen vanskeligt ved at finde gode investeringsobjekter den vi udnytte ud fra dens kriterier-
 • Kan recession skabe et moratorium til mere fundamentale genovervejelser om sammenhængen mellem vækst og miljø herunder et opgør med den klassiske økonomiske tankegang om koblingen mellem investeringer, vækst og arbejdspladser.
 • Et grundlæggende spørgsmål er: Hvor blev væksten af og er vækst en forudsætning for bæredygtig omstilling?
 • Kan man finde forretningsmodeller, hvor det er funktionen og ikke antallet af produkter der betyder noget.
 • Det er en fejl at se vækst og bæredygtig som to ting – de skal kobles, selvom det skaber komplekse problemstillinger og dilemmaer.
 • Vi må rydde op i det ideologiske grundlag. Hvis vi ikke har vækst kan vi ikke få bæredygtighed – det er det vi har lært på universitetet og af politikerne. Men der findes ikke ret mange. vækststrategier uden bæredygtighed – dette skal tænkes ind i markedet, før der sker noget.

Teknologi i forhold til samfundsmæssige rammer når det gælder grøn innovation

 • Teknologifokus skal understøttes af en samfundsafhængig innovation.
 • Hvilke politiske rammer skal til for at fremme ressourceeffektiv udnyttelse af vedvarende energi, bioøkonomi m.v. mhp vækst og beskæftigelse.
 • Bæredygtig omstilling kræver at sammenkobling mellem vækst og miljøbelastning, der gjaldt i forrige århundrede.

Betydningen af politik, lovgivning og regulering

 • Regeringsgrundlagets udmelding om ’grøn realisme’ giver sig nu udslag i voldsomme besparelser på miljø-, klima- og transportområdet.
 • Danmark som grøn forløber, fordi vi har været underlagt stramme miljøkrav, som har gjort det nødvendigt at fokusere på innovative løsninger er svindende, måske helt ophørt
 • Politisk labilitet skræmmer investorer væk fra grønne innovationer, der med en given politisk opbakning (tilskud m.v.) er attraktive
 • Hvad kommer først: Grøn energi med nye teknologier eller reduceret forbrug
 • Hvornår fungerer markedsmodellen ift regulering tænkt af embedsmænd.