Session 03: Omstilling til fossilfrit energisystem: vedvarende energi og energibesparelser

Lokale:
Tidspunkt: 23. Nov 2015 09:30-12:00

Fossilfrit energisystem - resumé af session

Sessionens udgangspunkt var bidrag, som kunne belyse omstillingen til et fossilfrit energisytem og hvilke aktører, der kan bidrage til denne omstilling. Et vigtigt omdrejningspunkt for diskussionen var betydningen af og bevægeligheden i husholdningernes forbrugsadfærd. Herefter kom forskellige handlingsplaner på bordet, hvor der blev peget på vigtigheden af at ingeniørmodeller forholder sig til de drivkræfter, der oprinder fra værdier samt de sociale og forretningsmæssige dynamikker, der er i lokalsamfundene. Diskussionen om prioriteringer mellem VE løsninger, kommunernes mulige rolle og den rolle og betydning, som lokalt engagement har, bidrog med vigtige input til diskussionen. Dette var afspejlet også i det seneste fremtidsscenarie, som IDA netop havde offentliggjort og som (igen) viste at en samlet omstilling af det danske bidrag til energiforbruget kunne lade sig gøre frem til 2050 baseret på fornybare energikilder, men også at vejen dertil krævede indsats på mange niveauer i samfundet. I diskussionen blev de følgende temaer berørt.

Rationel ingeniørvidenskab og socioøkonomi ift. sociale og forretningsmæssige værdier i lokalsamfund

 • Energistrategiske planer lanceres som ingeniørmæssigt og socioøkonomiske optimale løsninger i den tro de er opnåelige i praksis.
 • De teknokratiske løsninger ser bort fra samspillet mellem beslutningstagere, planlæggere og ingeniører, samt interesser hos virksomheder, borgere og institutioner i lokalsamfund.

Husholdningers forbrug

 • Husholdningernes rolle i et ”intelligent elsystem” er vigtig at inddrage.
 • Begrænset forståelse af husholdningernes praksis og smart grid-løsninger giver dårlige løsninger.
 • Forbrugerne villighed til at ændre vaner er en væsentlig barriere, idet forståelse for hverdagslivets sociale praksissers og deres varianser er vigtig. Kun 2% reduceres i forsøg med differentierede elpriser, lidt mere ved større differencer.
 • Ved installering af varmepumpe, begyndte folk at varme mere op. Fordi vi ikke varmer op for at bruge energi, men for at opnå højere komfort i vores hjem.
 • Investeringer i adfærdsændringer gennem hårdt arbejde giver kun knap 10% besparelse. Ændring i én praksis har konsekvenser for andre praksisser, derfor skal man se samlet på husholdningen når ændringer gennemføres. Dette skyldes også at nye praksisser ”sluger” tid.
 • Bygningsreglementer skal tænkes sammen med adfærd og teknologi.
 • Energieffektiviteten af apparater er stor men vi får flere apparater. Energieffektivisering af apparater og bygninger ikke nødvendigvis = energibesparelser.

Hvilken VE

 • Der skelnes mellem vind og sol osv, og biomasse, som ikke er noget der består i al evighed.
 • Der har været en kæmpe overinvestering i biobaseret produktion, og underinvestering i konvertering.
 • 100% vedvarende energi et mål, men det er ikke ligegyldigt hvordan vi får det.

Kommuners rolle

 • Roskilde kommune har arbejdet med omkring strategisk energiplanlægning og en handlingsplan, der pt. behandles i det politiske system.
 • Kommunerne mangler handlerum for at lave det eksperiment der skal til.

Lokale ejerskaber som rammevilkår

 • Alternativer gennem nye ejerskaber og nye samarbejdsformer kan være driver. Det kræver en anden form for lokalengagement, da det er lokalløsninger der skal til. Med solceller bliver det MEGET lokalt.
 • VE skal også i højere grad ejes og styres af forbrugerne. Det økonomiske ejerskab skal også komme lokalområdet til gode.
 • Er nyt ejerskab del af en fornyet strategi?

Distribution

 • Skal vi være koblet på det europæiske system, vil det hjælpe noget når det kommer ud i et distributionsnet, der ikke kan håndtere alternative løsning.
 • Udlandsforbindelserne er pt et overinvesteringsprojekt - forskellige forståelser af ”smart grid”.